Strona główna → Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji zamówienia

Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ulicy Konduktorskiej 39a, 40-155 Katowice, zwana dalej „Sprzedającym”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000563690, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, posiadającą NIP 675-12-83-237, ustanawia z dniem 01.03.2011 następujące

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży [OWS] stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art.384 k.c. i są stosowane przy sprzedaży towarów (zwanych w dalszej treści OWS „wyrobami”) wytwarzanych przez Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zwaną dalej „Sprzedającym”, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą zwanego dalej „Kupującym”.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z Kupującym, chyba że strony transakcji uzgodnią inaczej.
 3. W przypadku, gdy Kupujący przesłał Sprzedającemu swoje Ogólne Warunki Kupna/Zamówienia, pierwszeństwo mają niniejsze OWS.
 4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy oraz postanowień niniejszego OWS, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dostarczone do drugiej strony osobiście lub za pośrednictwem: poczty, kurierem, faksu, lub drogą elektroniczną.

Zamówienie i Sprzedaż

 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje określoną ilość wyrobów na podstawie szczegółowego pisemnego zamówienia zwanego dalej Zamówieniem, dostarczonego do siedziby Sprzedającego przez Kupującego osobiście, bądź też pocztą, kurierem, faksem, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@polskibeton.pl
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno zostać potwierdzone przez Kierownika ds. Produkcji telefonicznie, faksem lub mailem na adres Zamawiającego. W przypadku zamówienia zbiorczego, potwierdzenia wymaga jedynie zamówienie główne. Dzienne wielkości produkcji będą każdorazowo ustalane telefonicznie z Kierownikiem ds. Produkcji, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Zamówienie, o którym mowa w punkcie 5 uważa się za kompletne jeżeli jest podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji Kupującego oraz zawiera w formie załączników uwierzytelnione dokumenty potwierdzające tożsamość Kupującego, takie jak:
  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
  2. Zaświadczenie o NIP i REGON.
 4. Zamówienie, o którym mowa w punkcie 5 powinno zawierać następujące dane:
  1. Nazwę i adres Kupującego,
  2. Rodzaj odbioru, transportu [własny/zlecony Sprzedającemu],
  3. Rodzaj, ilość wyrobu oraz cenę jednostkową,
  4. Termin realizacji zakupu [początek-koniec],
  5. Warunki płatności,
  6. Oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się i akceptacji Ogólnych Warunków Sprzedaży Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
  7. Inne wymagane informacje potrzebne Sprzedającemu do zweryfikowania danych Kupującego.
 5. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w punkcie 7.
 6. Akceptacja zmian harmonogramu dostaw ze strony Sprzedającego potwierdzona będzie zwrotnie w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zmienionego harmonogramu. W przypadku braku akceptacji przez Sprzedającego Zamówienie może być realizowane na dotychczasowych zasadach lub może być zakończone przez Kupującego. Wówczas mają zastosowanie warunki określone w punkcie 30 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany ceny zaoferowanej w ofercie, w wyniku wzrostu cen produkcji i surowców, które nie podlegają jego kontroli. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej stawce.
 8. Koszt transportu, w przypadków zamówienia produktów z dostawą na miejsce wskazane przez Kupującego, jest zależny od kosztów transportu zaoferowanych przez zewnętrzne firmy transportowe i w związku z tym, iż nie zależy tylko od Sprzedającego, może ulegać zmianom. Sprzedający o zmianie kosztów transportu powiadomi Kupującego na piśmie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 9. Należności Sprzedającego od Kupującego, do kwoty określonej przyznanym limitem kupieckim zostaną zabezpieczone wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Kupującego.
 10. W przypadku odbiorów własnymi środkami transportu Kupujący zobowiązany jest przesłać do Sprzedającego, wraz z Zamówieniem danej partii wyrobów, listę osób upoważnionych do odbioru, zawierającą imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numery rejestracyjne samochodów, które odbiorą zamówione wyroby.
 11. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem Przewoźnika zaangażowanego przez Kupującego, lub odbierany przez Kupującego własnymi środkami transportu, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi/Kupującemu.
 12. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia (pismem, faxem lub e-mailem) Kupującego o każdym przypadku mogącym spowodować wstrzymanie (ograniczenie) dostawy, natomiast Kupujący o przypadkach mogących mieć wpływ na wstrzymanie (ograniczenie) odbioru wyrobów.

Warunki odbioru wyrobów od Sprzedającego

 1. Do każdej partii dostarczonego wyrobu Sprzedający wystawi dowód WZ. Dokument WZ będzie zawierał następujące dane:
  • Nr WZ,
  • Data wystawienia,
  • Nazwa Kupującego,
  • Nazwa Sprzedającego,
  • Miejsce dostawy,
  • Asortyment,
  • Ilość towaru,
 2. Kupujący, który dokonuje odbioru wyrobów własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem przewoźnika zaangażowanego przez siebie, zobowiązany jest potwierdzić fakt odebrania wyrobów na kopii dokumentu WZ.
 3. Sprzedający może wstrzymać dokonywanie dostaw wyrobów, a Kupujący odmówić odbioru wyrobów z powodu oraz w okresie trwania okoliczności związanych z siłą wyższą. Przez pojęcie „siła wyższa” rozumie się, na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wszelkiego rodzaju okoliczności pojawiające się niezależnie od woli Kupującego i Sprzedającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązań stron wynikających z Zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a w szczególności są to legalne strajki, wojny, zamieszki, stany wyjątkowe, katastrofy, klęski żywiołowe. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie Sprzedający, jak również Kupujący są zwolnieni ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponoszą z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
 4. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. 19.

Reklamacje

 1. Reklamacje towarów zgłaszane przez klientów przyjmowane są w formie pisemnej lub ustnej. Reklamacje ilościowe uznawane są jedynie w dniu wydania materiału z magazynu potwierdzonego dokumentem WZ lub fakturą, reklamacje jakościowe przyjmowane są przez okres udzielonej gwarancji na produkowany materiał. O uznaniu reklamacji decyduje wizyta u klienta wnoszącego reklamację i kontrola reklamowanego materiału. Jeżeli do podjęcia decyzji o uznaniu reklamacji niezbędne jest wykonanie badań, to w obecności klienta zostaje pobrana próbka wyrobu a wykonanie badania powierza się zewnętrznemu laboratorium uzgodnionemu z klientem. Decyzja o uznaniu reklamacji zapada po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu wyników.
 2. W przypadku uznania zasadności reklamacji klientowi oferowany jest rabat w stosunku do ustalonej ceny. Jeśli klient takie rozwiązanie przyjmie reklamację uważa się za załatwioną. Jeśli klient zażąda wymiany towaru na zgodny producent zapewni ją na nowo w uzgodnionym z klientem terminie.

Płatności

 1. Za odebrane przez Kupującego towary Sprzedający na podstawie dowodów WZ wystawiał będzie faktury VAT.
 2. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność za każdą fakturę w terminie na niej wskazanym. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego lub przyjęcia należności w kasie Sprzedającego. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedającemu służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedający może odstąpić od sprzedaży wyrobu, jeżeli:
  1. Kupujący opóźnia o więcej niż 7 dni należne Sprzedającemu płatności. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez Kupującego o istniejącym zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej kwoty. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający może zaprzestać wydawania – sprzedaży wyrobów i tym samym wstrzymać lub zakończyć realizację Zamówienia.
  2. Kupujący złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub został postawiony w stan upadłości
  3. istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego powództwa o zapłatę przeciwko Kupującemu albo Sprzedający wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej.
 4. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z niniejszych OWS, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 3. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu, a wynikające z wykonywania postanowień niniejszych OWS, za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Ogólnych Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Podpisanie przez Kupującego Oświadczenia o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją Kupującego i jego zgodą na warunki w nich zawarte.
 6. Do wzajemnej korespondencji związanej z realizacją sprzedaży towarów Sprzedającego zarówno Sprzedający jak i Kupujący ustalają adresy zawarte w potwierdzonym obustronnie Zamówieniu. O każdej zmianie adresu strony winny się niezwłocznie informować.
 7. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami wiążące się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży, do których zastosowanie znajdują niniejsze OWS, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, w przypadku gdy niemożliwe stanie się rozstrzygnięcie sporu w sposób polubowny, sprawa zostanie poddana pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 8. Ogólne Warunki Sprzedaży zostały przyjęte przez Zarząd Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 01 marca 2011 roku.