Strona główna → Oferta

Oferta

Podbudowa EkoBeton

Podbudowa EkoBeton jest to stwardniała masa betonowa, w której spoiwem jest cement oraz popioły lotne i fluidalne oraz inne uboczne produkty spalania takie jak żużle, mieszaniny popiołów i żużli a także woda i w razie potrzeby dodatki ulepszające. Ostateczne proporcje składu uzależnione są od uzyskiwanych wyników badań wytrzymałości oraz mrozoodporności. 

Wyróżniamy trzy rodzaje podbudów EkoBeton ze względu na klasę wytrzymałości oraz rodzaj przeznaczenia :

  • Podbudowa EkoBeton 2,5
  • Podbudowa EkoBeton 5,0
  • Podbudowa EkoBeton 8,0

Na wszystkie nasze mieszanki wystawiamy Deklarację Zgodności zgodną z PN-S-06103 Drogi Samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego.

Podbudowy EkoBeton charakteryzuje niska gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, która wynosi 1,30 tony/m³.

Szczegółowe informacje dotyczące produkowanych podbudów EkoBeton znajdują się w Specyfikacji Technicznej .

 

Mieszanina popiołowo-żużlowa EkoBeton

Kruszywo żużlowe o kontrolowanych parametrach, spełniające wymagania dla mieszanin popiołowo-żużlowych zawartych w PN-S-02205. Może być stosowane do budowy nasypów, wykonywania zasypek inżynierskich, jako podsypka pod elementy betonowe jak również jako kruszywo uszorstniające do usuwania śliskości zimowej nawierzchni drogowych.

 

Spoiwo drogowe SPOIMAX

  • Hydrauliczne spoiwo drogowe SPOIMAX 5,0
  • Hydrauliczne spoiwo drogowe SPOIMAX 12,5
  • Hydrauliczne spoiwo drogowe SPOIMAX 22,5
  • Spoiwo EkoBeton W

 

Kruszywa

 

Mieszaniny do przesłon przeciwfiltracyjnych

  • Mieszanina EkoBeton DSM
  • Mieszanina EkoBeton MIX 

 

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 R