Strona głównaSłownik → Klasy dróg

Klasy dróg

Klasa drogi określa zbiór wymagań technicznych i użytkowych.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) dzieli drogi na następujące klasy:

  • autostrady (oznaczane symbolem A),
  • drogi ekspresowe (oznaczane symbolem S),
  • drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem GP),
  • drogi główne (oznaczane symbolem G),
  • drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z),
  • drogi lokalne (oznaczane symbolem L),
  • drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D).
Źródło: Wikipedia.